สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม108,856.7751,000.0053.1 %5.05,157.69609.6588.2 %5.0
รวม 108,857 51,000 53.15 % 5,158 610 88.18 %