สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 254,614.00346,624.00-36.1 %0.058,951.2019,342.1367.2 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60407.9286.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 124,799.8616,447.0086.8 %5.029,392.8213,465.3054.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 80,823.54136,606.00-69.0 %0.029,857.006,237.7879.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 57,861.2682,221.00-42.1 %0.06,459.449,776.95-51.4 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 31,140.8724,845.0020.2 %5.06,824.154,179.6838.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)30,121.6123,822.0020.9 %5.07,978.606,290.4521.2 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 84,711.6932,967.0061.1 %5.08,753.572,999.4765.7 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 940,040.1951,423.3594.5 %5.021,002.999,495.8554.8 %5.0
กองวินัย(วน.) 19,151.038,283.0056.7 %5.02,661.01613.4976.9 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 21,290.3410,336.0051.5 %5.02,840.36446.4284.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 158,861.2543,098.0026.8 %5.011,288.339,566.8915.2 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 927,075.252,159,057.00-132.9 %0.02,877.885,058.12-75.8 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 105,686.09477,764.00-352.1 %0.01,741.0614,364.87-725.1 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,412.47368.2273.9 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36832.1082.7 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,321.81721.9488.6 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)14,754.133,531.0076.1 %5.0998.811,639.71-64.2 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 39,825.2435,000.0012.1 %5.09,012.675,482.1039.2 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 77,266.56150,000.00-94.1 %0.015,759.076,140.4161.0 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 29,243.8517,000.0041.9 %5.05,189.112,168.2558.2 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,655.8243.3 %5.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,284.7318,074.00-18.2 %0.03,447.262,427.8029.6 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0858.451,145.29-33.4 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)27,693.9828,898.00-4.3 %0.05,343.49523.3590.2 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 98,417.6491,000.007.5 %3.513,858.953,619.6373.9 %5.0
กองกฎหมาย13,251.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,321.44688.8470.3 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 39,526.1828,499.0027.9 %5.04,506.33782.6582.6 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,411.48464.3567.1 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,075.64421.8679.7 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,283.8713,266.0037.7 %5.03,053.812,511.0917.8 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร64,182.97141,140.16-119.9 %0.022,178.283,529.2384.1 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร62,530.9480,000.00-27.9 %0.08,537.18940.5389.0 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.46,759.4334,683.0025.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,961.0028,362.00-18.4 %0.04,139.582,600.7737.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 216,160.4917,000.00-5.2 %0.02,361.393,430.13-45.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 312,627.924,743.1062.4 %5.01,654.513,529.32-113.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 420,977.8214,012.0033.2 %5.02,809.594,230.89-50.6 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 523,868.179,548.2260.0 %5.03,888.401,427.7163.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,217.219,823.1048.9 %5.02,565.061,981.5422.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร90,323.10161,000.00-78.2 %0.038,331.5673,830.00-92.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง29,674.3038,149.00-28.6 %0.06,337.338,062.75-27.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,493.1214,850.0019.7 %5.02,231.232,141.034.0 %2.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 119,708.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,189.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.215,212.27-79.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 722,390.2918,541.7417.2 %5.04,524.655,364.78-18.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 923,890.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,026.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ114,252.4592,758.2118.8 %5.048,095.87215,658.42-348.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,751.3142,238.00-14.9 %0.010,569.447,256.9831.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ86,462.179,063.7889.5 %5.010,411.1015,933.06-53.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1101,357.4757,226.6043.5 %5.029,168.271,284.7995.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,987.279,575.0064.5 %5.07,307.714,961.4532.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 323,087.3349,505.00-114.4 %0.03,053.8111,224.75-267.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,972.421,562.7820.8 %5.0
กองบังคับการปราบปราม30,512.14193,196.00-533.2 %0.05,128.5016,776.88-227.1 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค28,945.3431,160.79-7.7 %0.06,441.493,512.3145.5 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม24,011.8921,602.0010.0 %5.04,676.2610,077.01-115.5 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี24,386.7421,680.0011.1 %5.05,405.078,083.79-49.6 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ40,372.9333,978.0015.8 %5.020,731.332,045.9490.1 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 68,704.7633,794.8350.8 %5.012,815.960.00100.0 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ26,024.4226,000.000.1 %0.54,855.393,868.4720.3 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี35,263.6017,045.0051.7 %5.02,286.29914.2860.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.56,145.9097,787.15-74.2 %0.02,684.5538,114.84-1,319.8 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ16,800.89151,538.08-802.0 %0.02,136.2371,407.33-3,242.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล31,292.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,182.6014,019.15-52.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.52,827.8863,503.00-20.2 %0.09,882.566,617.9833.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว25,732.2520,000.0022.3 %5.05,937.956,735.31-13.4 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)17,620.048,402.0052.3 %5.01,939.09860.8255.6 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,845.451,459.9420.9 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,665.981,119.6832.8 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,645.252,998.8217.7 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง49,657.1258,207.00-17.2 %0.0444,863.751,311.4399.7 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,954.701,540.7321.2 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,491.951,769.7149.3 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90670.2260.8 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,041.2051.2 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.18,285.1320,096.00-9.9 %0.03,422.684,603.24-34.5 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,555.54646.7174.7 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.31,886.9118,000.0043.6 %5.03,828.72305.0092.0 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,898.136,087.2076.5 %5.06,213.509,688.79-55.9 %0.0
บก.ตชด.ภาค 165,804.0554,665.2216.9 %5.02,378.055,627.50-136.6 %0.0
บก.ตชด.ภาค 243,079.0647,838.00-11.0 %0.03,808.362,335.3038.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 333,681.8635,732.01-6.1 %0.086,476.211,484.0098.3 %5.0
บก.ตชด.ภาค 429,881.9516,752.2243.9 %5.05,061.067,512.00-48.4 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.56,680.0328,383.0049.9 %5.05,885.9119,656.92-234.0 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.36,270.7114,312.0060.5 %5.07,169.853,474.4651.5 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.46,632.4516,242.7265.2 %5.011,296.7910,739.014.9 %2.0
โรงพยาบาลดารารัศมี41,985.1229,055.3130.8 %5.03,762.82452.2588.0 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,342.957,932.8423.3 %5.0296.5528.5090.4 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง39,425.3077,477.00-96.5 %0.03,134.99634.9279.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1164,418.1938,840.0076.4 %5.066,673.08714.5598.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1021,496.9433,342.00-55.1 %0.077,128.671,614.0097.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 218,470.0429,533.89-59.9 %0.026,595.792,094.2992.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 354,659.3223,160.0057.6 %5.025,995.251,290.0095.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4175,311.9417,475.0090.0 %5.078,340.80308.5499.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 525,060.0311,997.7252.1 %5.08,896.281,217.0086.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 67,685.6317,208.0074.6 %5.026,547.88478.8698.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 710,343.7916,917.80-63.6 %0.048,462.34579.8098.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 819,935.4125,078.20-25.8 %0.0120,984.782,867.1197.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,879.6114,598.00-34.2 %0.05,887.341,353.8177.0 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน49,451.8380,700.00-63.2 %0.02,657.11968.7563.5 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,173.58677.0092.6 %5.0846.64224.9573.4 %5.0
รวม 5,543,284 6,090,975 -9.88 % 1,668,880 784,848 52.97 %