สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน131,954.06155,754.00-18.0 %0.07,133.741,828.7174.4 %5.0
รวม 131,954 155,754 -18.04 % 7,134 1,829 74.37 %