สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ314,461.16259,000.0017.6 %5.08,737.722,928.6166.5 %5.0
รวม 314,461 259,000 17.64 % 8,738 2,929 66.48 %