สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ134,720.5998,839.3526.6 %5.05,467.231,034.8381.1 %5.0
รวม 134,721 98,839 26.63 % 5,467 1,035 81.07 %