สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 386,336.31129,745.0066.4 %5.06,142.591,671.3672.8 %5.0
รวม 386,336 129,745 66.42 % 6,143 1,671 72.79 %