สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ103,789.6455,007.0047.0 %5.05,257.741,853.9164.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,853.433,194.40-72.4 %0.02,719.8688.1096.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,272.673,821.32-16.8 %0.0342.2992.7672.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,792.993,310.0012.7 %5.0583.06143.5075.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,798.3210,643.70-180.2 %0.02,473.43382.9084.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น4,488.5310,252.84-128.4 %0.02,774.75495.9182.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,923.305,013.5027.6 %5.01,231.20313.8874.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,081.355,343.75-73.4 %0.02,617.26246.7790.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,773.374,296.69-54.9 %0.02,746.93319.5088.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,918.335,448.00-39.0 %0.0881.59126.6485.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,879.664,441.12-14.5 %0.03,461.61390.6988.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,713.027,370.00-98.5 %0.0708.30344.7551.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,573.2515,668.79-0.6 %0.02,111.27729.0365.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,170.2812,962.01-41.3 %0.01,748.64694.2360.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง14,298.4034,056.96-138.2 %0.02,070.71154.1592.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี18,807.4414,487.0023.0 %5.01,465.13346.4776.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี20,901.2117,732.4715.2 %5.01,514.31408.2473.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี20,669.8329,770.00-44.0 %0.01,163.51571.0050.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี20,897.6522,711.00-8.7 %0.01,194.08527.8155.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี19,525.9222,100.00-13.2 %0.01,059.44367.3165.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี26,444.4522,120.2216.4 %5.01,212.53361.0070.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,728.272,621.40-51.7 %0.0676.11361.0046.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,869.6914,865.0028.8 %5.01,187.44416.6364.9 %5.0
รวม 334,171 327,237 2.07 % 41,201 9,736 76.37 %