สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 3,034,725.502,290,055.0024.5 %5.062,744.3438,716.3338.3 %5.0
รวม 3,034,726 2,290,055 24.54 % 5.0 62,744 38,716 38.30 % 5.0