สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)596,626.63386,000.0035.3 %5.031,924.781,601.9095.0 %5.0
รวม 596,627 386,000 35.30 % 5.0 31,925 1,602 94.98 % 5.0