สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 753,477.56211,000.0072.0 %5.036,705.4811,046.7069.9 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตอนบน (ภูเก็ต)156,415.13401,112.00-156.4 %0.013,025.343,209.7875.4 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร112,071.5032,651.6170.9 %5.06,905.464,098.8640.6 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก67,065.7940,651.5639.4 %5.04,298.10167.0896.1 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา72,283.7931,922.7155.8 %5.06,125.102,489.8759.3 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง82,290.7952,891.8235.7 %5.08,523.126,266.0226.5 %5.0
รวม 1,243,605 770,230 38.06 % 5.0 75,583 27,278 63.91 % 5.0