สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 784,218.94634,781.0019.1 %5.035,955.064,710.9686.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี35,215.1826,238.4225.5 %5.014,895.497,523.4449.5 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)41,746.0727,771.2033.5 %5.015,068.042,291.4084.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)51,915.2840,402.4222.2 %5.014,000.293,401.0075.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี32,046.3127,204.6315.1 %5.013,468.0211,210.0016.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา31,537.1430,281.004.0 %2.010,803.543,742.1565.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง42,585.1939,318.047.7 %3.513,492.321,686.2587.5 %5.0
รวม 1,019,264 825,997 18.96 % 5.0 117,683 34,565 70.63 % 5.0