สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ828,695.75447,000.0046.1 %5.045,797.802,554.5094.4 %5.0
รวม 828,696 447,000 46.06 % 5.0 45,798 2,555 94.42 % 5.0