สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน560,868.69274,000.0051.1 %5.031,190.022,776.2491.1 %5.0
รวม 560,869 274,000 51.15 % 5.0 31,190 2,776 91.10 % 5.0