สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 2,985,315.802,587,265.0013.3 %5.074,000.3439,971.7046.0 %5.0
รวม 2,985,316 2,587,265 13.33 % 5.0 74,000 39,972 45.98 % 5.0