สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2,000,425.60831,201.0058.4 %5.045,785.2812,812.0072.0 %5.0
รวม 2,000,426 831,201 58.45 % 5.0 45,785 12,812 72.02 % 5.0