สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 578,315.00203,767.6164.8 %5.033,535.024,598.2186.3 %5.0
รวม 578,315 203,768 64.77 % 5.0 33,535 4,598 86.29 % 5.0