สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1,149,517.501,635,281.00-42.3 %0.039,081.722,697.9593.1 %5.0
รวม 1,149,518 1,635,281 -42.26 % 0.0 39,082 2,698 93.10 % 5.0