สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา506,750.41256,000.0049.5 %5.031,659.001,305.6295.9 %5.0
รวม 506,750 256,000 49.48 % 5.0 31,659 1,306 95.88 % 5.0