สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1,465,573.102,030,242.30-38.5 %0.052,932.845,708.3089.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร104,223.6474,036.0029.0 %5.06,100.491,691.0572.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1239,404.86163,963.0031.5 %5.06,453.503,670.9443.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 290,153.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,225.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ160,323.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,564.991,450.177.3 %3.5
รวม 1,809,202 2,268,241 0.00 % 0.0 67,052 12,520 0.00 % 0.0