สรุปผลประเมิน กองทัพบก รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก3,453,504.506,170,167.00-78.7 %0.0111,951.8079,857.8028.7 %5.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)1,508,182.301,572,238.00-4.2 %0.055,484.22176,426.39-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)4,157,035.802,607,215.0037.3 %5.0145,128.8890,419.2037.7 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )2,003,850.001,164,270.0041.9 %5.038,281.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)868,483.88726,945.5016.3 %5.043,187.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)631,975.06316,401.0049.9 %5.033,853.9212,723.0562.4 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)143,483.45130,898.008.8 %4.09,016.803,709.7058.9 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)694,552.94522,645.0024.8 %5.037,355.8011,302.3069.7 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)2,965,311.001,802,198.0039.2 %5.069,148.87117,533.80-70.0 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)9,923,366.003,709,436.0062.6 %5.057,325.8324,743.4056.8 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)769,221.38435,949.0043.3 %5.040,663.8244,812.80-10.2 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)2,123,112.501,843,568.0013.2 %5.083,410.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)912,428.06540,126.0040.8 %5.039,707.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)6,705,743.505,162,642.5023.0 %5.0170,279.80104,437.9538.7 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)790,097.88590,047.0025.3 %5.037,605.9622,781.4039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)2,087,150.901,540,565.0026.2 %5.042,133.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)9,620,164.006,665,458.5030.7 %5.0223,520.3959,163.0573.5 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)33,362,084.0017,214,492.0048.4 %5.0663,604.5624,951.0096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)1,779,204.80900,037.0049.4 %5.079,331.3239,893.1049.7 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)4,327,030.503,113,728.0028.0 %5.085,618.8248,872.5042.9 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.394,879,637.003,324,927.5031.9 %5.0101,665.7014,453.5585.8 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)3,974,874.003,667,324.007.7 %3.5176,626.78157,223.8911.0 %5.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)4,736,934.502,332,577.5050.8 %5.098,109.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)671,082.81175,205.0073.9 %5.031,884.121,653.0094.8 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)616,257.8169,351.0088.7 %5.031,352.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)545,167.13263,052.0051.7 %5.030,852.3614,943.7551.6 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)4,895,769.003,628,917.0025.9 %5.0101,165.1435,349.8565.1 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)2,233,865.301,483,909.0033.6 %5.043,506.0634,070.5021.7 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)7,781,835.503,654,953.8053.0 %5.0153,027.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.1,939,325.301,573,871.6018.8 %5.043,624.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.27,555,361.006,707,210.0011.2 %5.047,449.1750,476.80-6.4 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช6,641,920.504,368,678.0034.2 %5.021,245.9324,674.05-16.1 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.603,533.69154,986.4574.3 %5.014,638.4413,689.506.5 %3.0
กสษ.2 กส.ทบ.504,865.63167,604.5066.8 %5.046,228.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กสษ.3 กส.ทบ.202,873.44169,781.0016.3 %5.07,623.571,795.5076.4 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)3,652,009.302,133,277.5041.6 %5.073,456.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)10,064,990.005,243,603.5047.9 %5.0369,283.8463,281.6582.9 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)1,177,445.00206,684.0282.4 %5.023,057.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)1,289,853.30846,325.2534.4 %5.026,624.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท1,773,927.90702,620.5060.4 %5.058,494.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 12,097,120.60759,546.8863.8 %5.043,814.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.897,252.13372,278.8158.5 %5.021,798.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.161,454.13114,008.2429.4 %5.036,651.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.867,322.00319,000.0063.2 %5.024,365.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.11,814,410.60922,466.5049.2 %5.053,808.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.22,426,054.001,583,177.3034.7 %5.050,062.0042,379.8015.3 %5.0
บชร.34,756,209.002,869,518.8039.7 %5.094,980.2437,776.2560.2 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)394,004.44162,912.4858.7 %5.09,691.667,830.0019.2 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.295,540.5954,705.3781.5 %5.07,292.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.55,018.4525,719.5053.3 %5.04,324.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)5,684,608.002,803,125.0050.7 %5.093,878.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)970,715.25367,792.2562.1 %5.039,128.7125,529.7034.8 %5.0
พล.ร.114,071,591.00844,506.0079.3 %5.089,268.3934,176.3061.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)3,387,069.30990,815.0070.7 %5.082,102.8614,834.3081.9 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.11,833,112.007,239,852.0038.8 %5.0233,973.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.763,081.63306,670.0059.8 %5.018,977.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สท.228,399.27122,548.5246.3 %5.036,873.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)5,154,729.002,057,767.3060.1 %5.0105,821.64309,764.50-192.7 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)2,298,249.30587,904.0074.4 %5.0124,887.8426,970.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 314,108,945.502,525,992.3038.5 %5.079,944.9623,721.9070.3 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)4,283,944.502,063,080.8051.8 %5.093,858.7916,489.5082.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 363,886,831.503,550,265.508.7 %4.075,637.5076,762.60-1.5 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )2,232,679.00822,124.7563.2 %5.050,081.7838,464.0023.2 %5.0
มทบ.11 และ นขต.2,915,131.501,515,537.0048.0 %5.060,041.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)2,764,091.30993,387.8864.1 %5.056,655.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.151,377,036.10406,406.0370.5 %5.026,789.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)1,864,611.60451,491.7275.8 %5.033,231.7321,967.3533.9 %5.0
มทบ.225,185,454.501,852,067.1064.3 %5.0121,475.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)3,407,942.30811,449.2576.2 %5.075,174.1837,488.8050.1 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)1,960,500.00590,800.6369.9 %5.046,452.6021,829.5053.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )1,808,995.60580,619.0067.9 %5.039,697.5624,195.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)2,423,874.50791,351.1967.4 %5.057,324.3024,907.1556.6 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)1,475,119.10594,597.1959.7 %5.034,082.8615,415.2554.8 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)1,939,851.60850,117.6956.2 %5.046,028.8413,031.1071.7 %5.0
มทบ.3103,478,835.50395,099.2588.6 %5.073,766.8052,265.0029.1 %5.0
มทบ.321,883,535.80941,802.0050.0 %5.041,879.5818,861.6055.0 %5.0
มทบ.342,125,597.00833,406.1960.8 %5.048,931.5143,359.3511.4 %5.0
มทบ.352,351,492.501,397,964.8040.5 %5.053,280.4253,744.40-0.9 %0.0
มทบ.371,621,201.90513,613.5668.3 %5.037,742.0420,222.3046.4 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.398,976.06310,354.0022.2 %5.07,633.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)674,377.81229,764.6965.9 %5.014,184.006,592.5053.5 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)1,421,154.60484,651.0365.9 %5.035,208.0727,234.9022.6 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)1,777,384.40563,227.7568.3 %5.039,227.6413,751.1064.9 %5.0
ร.31 รอ.3,386,886.501,167,649.0065.5 %5.073,818.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)810,140.06205,918.0274.6 %5.049,753.568,575.1082.8 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)1,679,654.30676,344.0059.7 %5.037,494.7430,611.7518.4 %5.0
รพ.ของ ทภ.12,607,657.302,132,033.5018.2 %5.07,601.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.710,526.06352,244.0050.4 %5.03,308.462,070.4037.4 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.264,444.88190,863.9427.8 %5.016,061.032,956.4081.6 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.558,485.44847,264.63-51.7 %0.014,627.6123,367.00-59.7 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.298,755.59223,128.0025.3 %5.015,768.0710,445.0033.8 %5.0
รร.ส.สส.424,550.78318,450.0025.0 %5.018,840.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)8,273,435.0016,237,276.00-96.3 %0.042,955.0266,258.00-54.2 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)2,504,029.301,682,423.4032.8 %5.020,215.5414,142.0030.0 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)600,197.50376,059.9737.3 %5.026,048.3521,008.1519.3 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก462,646.00697,546.00-50.8 %0.013,527.282,980.5078.0 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)1,280,380.601,336,697.00-4.4 %0.036,224.9120,757.6042.7 %5.0
ศสท.กส.ทบ.766,380.25382,741.0050.1 %5.048,164.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 4,624,348.001,994,888.8056.9 %5.0192,807.5269,593.8563.9 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)3,527,751.301,635,885.8053.6 %5.0157,400.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)445,787.13178,924.0059.9 %5.045,084.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 293,317,060 174,813,710 40.40 % 5.0 4,806,303 2,595,570 0.00 % 0.0