สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 808,329.69517,509.6936.0 %5.035,432.916,245.7982.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่730,957.00426,680.0041.6 %5.032,132.677,744.7675.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน187,779.52132,590.9829.4 %5.015,331.494,765.4968.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น508,124.44310,484.0038.9 %5.021,544.503,164.6485.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี674,441.19131,245.0080.5 %5.06,376.842,925.7154.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา556,918.75314,479.0043.5 %5.016,733.632,718.7383.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี323,774.78147,423.2054.5 %5.012,987.692,334.5482.0 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี4,511,652.504,995,000.00-10.7 %0.030,322.7915,144.9450.1 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่521,068.69369,240.0029.1 %5.025,839.204,197.7583.8 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี903,764.061,485,320.00-64.3 %0.011,426.118,238.4827.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี950,746.251,200,556.00-26.3 %0.08,382.955,701.2632.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี903,890.001,917,313.00-112.1 %0.013,404.5115,085.25-12.5 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง750,102.88819,034.00-9.2 %0.015,752.252,861.3381.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี1,063,485.10283,334.6373.4 %5.016,317.414,069.1375.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี1,011,301.40953,335.005.7 %2.515,778.556,261.5760.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี879,304.311,154,082.00-31.2 %0.024,208.634,275.5182.3 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี7,485,580.0013,728,712.00-83.4 %0.057,637.645,308.0090.8 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง255,073.14132,410.0048.1 %5.011,128.811,334.2588.0 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน4,901,765.504,334,000.0011.6 %5.030,701.638,274.4773.0 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์1,036,071.301,521,771.00-46.9 %0.010,438.339,190.0412.0 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี139,616.50148,956.00-6.7 %0.08,256.221,640.3980.1 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา1,454,002.802,857,777.00-96.5 %0.012,248.432,179.8182.2 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา483,563.69340,000.0029.7 %5.02,533.02635.1174.9 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ2,036,365.401,844,514.009.4 %4.514,289.853,886.9772.8 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง713,115.50904,392.75-26.8 %0.02,974.613,190.90-7.3 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี10,672,918.004,784,000.0055.2 %5.024,413.224,073.2583.3 %5.0
รวม 44,463,712 45,754,160 -2.90 % 0.0 476,594 135,448 71.58 % 5.0