สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 2,068,581.301,674,094.0019.1 %5.064,967.4130,041.5053.8 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง69,308.81263,656.00-280.4 %0.019,088.754,110.2878.5 %5.0
รวม 2,137,890 1,937,750 9.36 % 4.5 84,056 34,152 59.37 % 5.0