สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังไม่ครบ621,531.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,527.52ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0.0 0 0 0.00 % 0.0