สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์4,968,015.005,670,000.00-14.1 %0.049,923.3011,460.6577.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย176,451.9892,599.7347.5 %5.075,901.421,301.3798.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต144,763.3468,498.7052.7 %5.06,310.852,184.6565.4 %5.0
รวม 5,289,231 5,831,099 -10.24 % 0.0 132,136 14,947 88.69 % 5.0