สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 977,032.06559,000.0042.8 %5.034,619.988,118.7576.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์890,168.44470,194.1647.2 %5.022,315.092,581.1688.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์344,519.88238,546.0030.8 %5.09,816.155,211.2346.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์929,449.50621,117.0033.2 %5.023,810.527,173.1169.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์801,246.56364,714.0054.5 %5.016,064.465,753.6164.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์375,596.16271,811.0027.6 %5.013,380.273,747.8872.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์911,217.25491,072.0046.1 %5.09,731.142,561.1273.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์527,659.31325,904.9738.2 %5.014,820.856,395.3156.8 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์1,206,413.80762,780.0036.8 %5.037,748.865,534.3885.3 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์575,216.88301,633.0047.6 %5.07,558.673,146.1558.4 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา3,469,508.302,441,539.0029.6 %5.027,395.597,628.5672.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง1,419,154.40684,388.7551.8 %5.039,499.703,938.0790.0 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์1,606,157.80610,445.0062.0 %5.026,783.289,959.5162.8 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์1,294,982.00736,801.0043.1 %5.013,646.395,545.6059.4 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา2,606,801.001,717,453.0034.1 %5.047,685.426,231.1686.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์640,134.00329,384.1648.5 %5.029,161.841,257.7195.7 %5.0
สถาบันราชานุกูล972,113.38397,222.0059.1 %5.013,092.983,342.8074.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ135,539.7572,370.0046.6 %5.011,980.141,067.3791.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,289.10537.6692.6 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์99,606.6270,044.0029.7 %5.016,844.841,644.2690.2 %5.0
รวม 19,782,516 11,466,419 42.04 % 5.0 423,245 91,375 78.41 % 5.0