สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 521,263.84210,000.0059.7 %5.030,539.661,817.1994.0 %5.0
รวม 521,264 210,000 59.71 % 5.0 30,540 1,817 94.05 % 5.0