สรุปผลประเมิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 672,151.06466,858.0030.5 %5.037,924.862,952.0092.2 %5.0
รวม 672,151 466,858 30.54 % 5.0 37,925 2,952 92.22 % 5.0