สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1,452,374.401,943,802.00-33.8 %0.0353,707.1997,439.8772.5 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.017,697.602,961.0683.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 711,868.63665,204.006.6 %3.0176,356.9286,255.7551.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 457,865.13738,424.00-61.3 %0.0179,142.0033,241.2381.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 331,234.81555,511.00-67.7 %0.039,357.50101,663.19-158.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 306,123.411,404,502.00-358.8 %0.041,164.9629,781.1427.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)172,263.55118,280.0031.3 %5.047,871.6060,501.55-26.4 %0.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 522,238.13357,857.0031.5 %5.062,817.7413,714.4678.2 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 5,364,415.50359,235.7593.3 %5.0127,875.1143,607.7565.9 %5.0
กองวินัย(วน.) 97,812.1741,109.0058.0 %5.018,176.352,513.5386.2 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 119,730.1345,779.0061.8 %5.017,042.162,718.0984.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 1335,747.84223,324.0033.5 %5.067,729.9855,712.9817.7 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 5,210,558.5011,846,191.00-127.3 %0.016,749.8428,310.34-69.0 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 576,030.502,356,814.00-309.1 %0.010,446.3647,355.57-353.3 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.08,534.962,868.7266.4 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,899.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.028,934.165,679.7180.4 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.035,827.914,878.5986.4 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)80,794.8718,474.0077.1 %5.05,982.5710,715.54-79.1 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 226,645.67186,000.0017.9 %5.054,076.0232,835.7739.3 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 439,936.00807,000.00-83.4 %0.094,554.4237,616.6560.2 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 164,067.0991,000.0044.5 %5.029,878.3513,715.0154.1 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.017,344.259,218.3746.9 %5.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 86,112.2097,837.00-13.6 %0.020,628.9415,028.0327.2 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,096.087,921.75-55.4 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)157,968.73147,776.006.5 %3.032,060.943,395.0189.4 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 562,764.25430,000.0023.6 %5.083,153.7023,053.6372.3 %5.0
กองกฎหมายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,071.524,211.6565.1 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 224,174.59146,759.0034.5 %5.027,037.985,633.3679.2 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.08,660.052,131.5575.4 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.012,453.843,299.4273.5 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 123,776.2961,149.0050.6 %5.019,306.0717,749.448.1 %4.0
กองตำรวจสื่อสาร360,541.41767,208.31-112.8 %0.0130,202.0322,506.6382.7 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร357,617.69391,887.00-9.6 %0.051,823.924,816.5590.7 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.276,998.97173,119.0037.5 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1136,679.47173,172.41-26.7 %0.024,837.4842,061.40-69.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 288,618.8288,000.000.7 %0.514,168.3413,257.356.4 %3.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 371,062.4528,190.3060.3 %5.09,927.0611,143.51-12.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4107,346.9668,167.9936.5 %5.018,441.5823,705.78-28.5 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5129,412.8740,721.4668.5 %5.023,330.4010,419.6255.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6112,499.2760,419.8946.3 %5.015,390.3612,167.6520.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร511,759.78741,899.00-45.0 %0.0229,989.34561,554.38-144.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง169,217.44189,491.00-12.0 %0.038,023.9848,175.90-26.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2105,486.1778,415.0025.7 %5.013,387.384,923.4963.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.025,135.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.017,407.2630,273.81-73.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7127,716.0459,770.2953.2 %5.027,147.9033,965.54-25.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9136,272.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,157.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ651,974.00550,084.8815.6 %5.0288,575.221,254,204.50-334.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)205,690.16214,419.09-4.2 %0.062,925.0639,908.0536.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ469,876.0980,347.9482.9 %5.062,466.6079,591.01-27.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1578,151.25284,982.4150.7 %5.0175,009.6353,676.8069.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2150,790.5559,359.0060.6 %5.043,916.2126,812.1538.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3133,763.70313,849.00-134.6 %0.019,388.0157,414.06-196.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.011,889.157,136.7940.0 %5.0
กองบังคับการปราบปราม174,043.721,033,074.00-493.6 %0.030,771.00108,395.70-252.3 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค171,851.98170,943.840.5 %0.538,700.4423,306.8939.8 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม134,641.86121,397.009.8 %4.528,057.5662,676.62-123.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี139,103.97118,293.4315.0 %5.032,430.4239,620.90-22.2 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ231,256.91178,729.0022.7 %5.0124,388.8011,275.0390.9 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 396,373.72265,920.9732.9 %5.076,895.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ148,445.73133,701.989.9 %4.529,132.34500,010.09-1,616.3 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี201,975.7893,140.0053.9 %5.013,734.088,926.5235.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.312,657.84489,710.44-56.6 %0.015,984.35207,176.75-1,196.1 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ95,833.65653,100.75-581.5 %0.012,817.38428,443.97-3,242.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.055,095.6033,694.6938.8 %5.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.302,166.22362,388.00-19.9 %0.059,295.3643,484.4526.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว146,546.44107,000.0027.0 %5.035,627.7043,579.59-22.3 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)107,759.5047,791.0055.7 %5.011,525.297,014.6639.1 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.011,345.818,918.2221.4 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.010,323.605,396.7247.7 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.021,871.5016,325.1625.4 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง375,660.53291,261.0022.5 %5.04,025,408.308,974.4199.8 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.011,782.826,161.6647.7 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.020,951.7015,729.3924.9 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.010,298.714,247.2058.8 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.025,071.6011,062.9355.9 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.103,022.75105,139.00-2.1 %0.020,536.0825,728.55-25.3 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.015,196.692,977.2080.4 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.181,885.55107,084.5341.1 %5.022,972.328,969.2061.0 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.147,725.0627,003.1081.7 %5.037,281.0039,828.29-6.8 %0.0
บก.ตชด.ภาค 1374,745.84299,037.9720.2 %5.014,251.6626,637.50-86.9 %0.0
บก.ตชด.ภาค 2236,553.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.022,850.1614,093.3238.3 %5.0
บก.ตชด.ภาค 3182,617.48134,753.9126.2 %5.0533,457.5636,147.5593.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 4171,909.8190,020.0747.6 %5.030,366.3627,373.809.9 %4.5
บก.ปส.1 บช.ปส.321,558.94140,644.0056.3 %5.034,414.18113,272.66-229.1 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.202,218.8379,520.0060.7 %5.042,390.9720,446.3551.8 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.272,472.3195,646.7164.9 %5.067,507.6469,248.73-2.6 %0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี221,535.47131,400.4840.7 %5.022,566.321,731.6892.3 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า56,204.8017,632.7468.6 %5.01,779.30207.0088.4 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง225,352.27455,486.00-102.1 %0.019,055.703,569.9681.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1649,653.75219,448.0066.2 %5.0274,914.755,269.8298.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10129,564.57191,862.00-48.1 %0.0524,390.695,753.2598.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2106,998.21173,106.30-61.8 %0.0152,173.4110,659.7493.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3299,973.19111,152.0062.9 %5.0160,346.348,375.0594.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4912,329.2576,453.4791.6 %5.0456,178.752,403.2199.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5133,655.2251,234.5261.7 %5.052,825.445,999.5888.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 338,665.2886,740.0074.4 %5.0144,425.581,938.2298.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 756,471.2257,605.80-2.0 %0.0271,644.563,121.4298.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8111,587.93119,141.64-6.8 %0.0653,409.2512,545.4898.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 963,560.7778,510.00-23.5 %0.035,902.084,576.9587.3 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน275,808.66401,880.00-45.7 %0.015,942.667,032.9455.9 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา52,326.873,356.0093.6 %5.05,079.84953.5181.2 %5.0
รวม 30,999,868 34,325,840 -10.73 % 0.0 11,206,458 5,196,726 53.63 % 5.0