สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน741,644.562,054,295.00-177.0 %0.042,896.269,327.0578.3 %5.0
รวม 741,645 2,054,295 -176.99 % 0.0 42,896 9,327 78.26 % 5.0