สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ704,608.94509,978.6327.6 %5.032,803.385,399.6583.5 %5.0
รวม 704,609 509,979 27.62 % 5.0 32,803 5,400 83.54 % 5.0