สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1,766,169.801,247,000.0029.4 %5.042,652.386,190.2685.5 %5.0
รวม 1,766,170 1,247,000 29.40 % 5.0 42,652 6,190 85.49 % 5.0