สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1,205,002.80822,272.0031.8 %5.039,116.1213,046.1066.6 %5.0
รวม 1,205,003 822,272 31.76 % 5.0 39,116 13,046 66.65 % 5.0