สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ575,412.06284,036.0050.6 %5.032,015.467,736.9275.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี10,408.2616,961.60-63.0 %0.016,345.66918.3194.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น17,270.8719,045.31-10.3 %0.02,053.74540.2573.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี21,442.5116,147.0024.7 %5.03,422.30365.4189.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 22,055.7664,474.20-192.3 %0.014,845.883,534.0676.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น24,066.4842,807.56-77.9 %0.016,645.852,434.3085.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย76,784.8726,653.0065.3 %5.07,145.311,220.6882.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี18,118.0728,231.31-55.8 %0.015,699.512,773.6182.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี14,709.9626,502.97-80.2 %0.016,479.441,086.5193.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ22,350.4936,783.00-64.6 %0.05,289.54827.4484.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่22,286.7024,167.44-8.4 %0.020,785.711,826.5191.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)21,179.3931,355.00-48.0 %0.04,249.801,901.2555.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี88,658.5777,892.6312.1 %5.012,662.502,426.6480.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี51,323.4371,415.02-39.1 %0.010,502.023,278.0968.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง82,030.28173,797.38-111.9 %0.012,424.261,956.1384.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี104,675.3079,473.3024.1 %5.08,750.482,182.9075.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี119,662.6188,748.1425.8 %5.09,105.242,309.8574.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี117,902.42141,349.00-19.9 %0.06,981.063,150.0154.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี118,449.65126,589.00-6.9 %0.07,127.412,541.5764.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี111,318.43111,717.00-0.4 %0.06,346.412,411.5362.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี161,509.56112,706.2230.2 %5.07,425.532,324.9068.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี9,280.2313,495.93-45.4 %0.04,075.681,330.0067.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง118,476.3880,109.0032.4 %5.07,119.342,088.5870.7 %5.0
รวม 1,929,372 1,694,457 12.18 % 5.0 247,498 51,165 79.33 % 5.0