สรุปผลประเมิน กรมประมง รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง2,074,903.802,270,274.00-9.4 %0.065,126.8725,868.4960.3 %5.0
รวม 2,074,904 2,270,274 -9.42 % 0.0 65,127 25,868 60.28 % 5.0