สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ585,453.31297,000.0049.3 %5.030,983.653,033.1690.2 %5.0
รวม 585,453 297,000 49.27 % 5.0 30,984 3,033 90.21 % 5.0