สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3,394,589.50665,987.0080.4 %5.040,851.4221,366.7647.7 %5.0
รวม 3,394,590 665,987 80.38 % 5.0 40,851 21,367 47.70 % 5.0