สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์5,597,010.503,134,097.0044.0 %5.077,725.686,903.3691.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย3,279,358.803,038,000.007.4 %3.515,760.9215,080.504.3 %2.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา61,113.2114,421.0076.4 %5.0237.93271.40-14.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย3,378,603.502,884,000.0014.6 %5.019,781.376,674.6566.3 %5.0
สำนักข่าว214,165.20575,000.00-168.5 %0.067,552.73138,337.39-104.8 %0.0
รวม 12,530,251 9,645,518 23.02 % 5.0 181,059 167,267 7.62 % 3.5