สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1,560,871.30417,000.0073.3 %5.073,410.9621,278.3571.0 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตอนบน (ภูเก็ต)318,004.09802,224.00-152.3 %0.026,050.686,419.5775.4 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร230,541.0565,507.8971.6 %5.013,810.928,358.2439.5 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก139,255.5281,303.1241.6 %5.08,596.20334.1796.1 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา146,710.0361,648.3758.0 %5.012,212.764,624.2862.1 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง171,477.19107,770.8237.2 %5.017,046.2412,758.2125.2 %5.0
รวม 2,566,859 1,535,454 40.18 % 5.0 151,128 53,773 64.42 % 5.0