สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1,612,281.601,361,038.0015.6 %5.071,910.128,367.5888.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี75,766.4562,260.5917.8 %5.029,467.7112,711.1156.9 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)93,983.4852,931.8443.7 %5.030,041.004,678.7684.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)111,104.5992,284.0716.9 %5.028,019.596,678.5076.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี81,106.4967,584.4416.7 %5.027,905.8422,040.9521.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา74,423.3468,139.008.4 %4.022,519.848,269.0563.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง94,400.4884,687.8010.3 %5.027,403.013,501.7087.2 %5.0
รวม 2,143,067 1,788,926 16.52 % 5.0 237,267 66,248 72.08 % 5.0