สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1,148,215.60571,000.0050.3 %5.060,619.744,489.6492.6 %5.0
รวม 1,148,216 571,000 50.27 % 5.0 60,620 4,490 92.59 % 5.0