สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 5,883,143.005,073,609.0013.8 %5.0128,459.0274,306.7042.2 %5.0
รวม 5,883,143 5,073,609 13.76 % 5.0 128,459 74,307 42.16 % 5.0