สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4,484,361.001,718,720.0061.7 %5.0119,598.0023,025.7580.7 %5.0
รวม 4,484,361 1,718,720 61.67 % 5.0 119,598 23,026 80.75 % 5.0