สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1,200,408.00403,233.5966.4 %5.067,070.048,834.0486.8 %5.0
รวม 1,200,408 403,234 66.41 % 5.0 67,070 8,834 86.83 % 5.0