สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 3,687,099.801,655,000.0055.1 %5.097,936.4833,038.4366.3 %5.0
รวม 3,687,100 1,655,000 55.11 % 5.0 97,936 33,038 66.27 % 5.0