สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 1,833,050.30988,866.0046.1 %5.083,178.6048,820.7541.3 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)58,724.5940,848.0030.4 %5.06,351.34406.1893.6 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)137,798.22225,880.00-63.9 %0.048,040.4411,255.5576.6 %5.0
รวม 2,029,573 1,255,594 38.14 % 5.0 137,570 60,482 56.04 % 5.0