สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)10,268,323.005,019,293.0051.1 %5.0178,466.8845,712.0674.4 %5.0
รวม 10,268,323 5,019,293 51.12 % 5.0 178,467 45,712 74.39 % 5.0