สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน3,053,232.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0105,865.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร221,089.77152,610.0031.0 %5.012,197.532,816.2576.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1418,454.56284,823.0031.9 %5.012,909.306,683.0548.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ332,168.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,224.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 639,544 437,433 0.00 % 0.0 25,107 9,499 0.00 % 0.0