สรุปผลประเมิน กองทัพบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก6,559,137.0013,029,185.00-98.6 %0.0176,991.09164,861.756.9 %3.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)3,062,078.003,246,428.00-6.0 %0.0110,968.44352,852.78-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)8,528,508.006,379,864.0025.2 %5.0282,209.72175,387.3037.9 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )4,151,088.002,400,087.0042.2 %5.076,563.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)1,799,889.601,649,792.008.3 %4.086,474.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)1,339,986.40650,073.0051.5 %5.067,707.8427,038.1560.1 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)328,033.19321,355.002.0 %1.019,349.3010,536.7045.5 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)1,445,987.60993,237.0031.3 %5.075,549.5623,536.4568.8 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)6,138,994.003,670,828.5040.2 %5.0138,248.72241,755.80-74.9 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)20,482,238.009,150,852.0055.3 %5.0108,973.6352,120.8052.2 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)1,613,663.40791,552.0050.9 %5.081,383.9489,372.55-9.8 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)4,271,988.503,859,648.009.7 %4.5166,820.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)1,889,756.501,152,814.0039.0 %5.078,857.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)13,826,978.0010,794,437.0021.9 %5.0337,664.28310,958.847.9 %3.5
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)1,633,549.101,177,221.0027.9 %5.075,211.9245,562.8039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)4,311,408.502,569,792.0040.4 %5.084,027.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)20,699,636.0015,314,745.0026.0 %5.0448,344.03183,902.0959.0 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)68,672,784.0037,074,544.0046.0 %5.01,327,191.6049,902.0096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)3,689,529.001,901,184.0048.5 %5.0156,742.8479,786.2049.1 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)8,963,212.006,493,870.0027.5 %5.0171,209.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.3910,345,513.007,581,378.0026.7 %5.0203,226.3329,262.4585.6 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)7,059,778.507,946,244.00-12.6 %0.0301,324.38326,474.44-8.3 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)9,914,447.005,190,607.5047.6 %5.0196,218.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)1,394,670.90357,893.0074.3 %5.063,768.245,431.1591.5 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)1,479,796.00156,477.0089.4 %5.063,527.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)1,121,298.30523,896.0053.3 %5.061,704.7230,541.9050.5 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)10,001,966.007,629,174.0023.7 %5.0199,637.0669,891.8565.0 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)4,627,577.503,154,743.0031.8 %5.087,012.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)16,375,775.008,483,872.0048.2 %5.0307,817.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.4,026,818.503,340,749.5017.0 %5.087,249.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.215,969,935.0015,467,502.003.1 %1.5104,007.23100,885.953.0 %1.5
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช14,034,222.0010,157,753.0027.6 %5.043,392.8437,977.5512.5 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.1,267,791.00325,890.3474.3 %5.029,276.8824,959.0014.7 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.1,086,315.60345,276.5068.2 %5.092,457.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กสษ.3 กส.ทบ.429,423.25364,045.0015.2 %5.015,191.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)7,596,607.004,645,810.0038.8 %5.0146,905.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)20,860,244.0011,139,154.0046.6 %5.0738,513.2576,291.3089.7 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)2,441,814.00429,661.6382.4 %5.046,101.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)2,683,174.801,755,440.8034.6 %5.053,249.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท3,647,251.001,562,271.3057.2 %5.0115,750.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 14,359,073.001,857,692.0057.4 %5.087,720.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.1,855,762.50839,702.8154.8 %5.042,486.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.355,302.00252,229.6629.0 %5.073,453.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.1,755,917.00730,247.0058.4 %5.047,094.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.13,683,935.802,030,042.8044.9 %5.0106,082.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.212,989,086.003,391,017.3073.9 %5.0248,978.9584,759.5966.0 %5.0
บชร.310,767,928.006,543,334.5039.2 %5.0189,960.4872,217.1562.0 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)820,088.38354,190.4756.8 %5.018,604.8815,660.0015.8 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.618,085.31114,228.8381.5 %5.014,452.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.115,850.4455,257.0352.3 %5.08,596.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)11,630,173.005,840,633.0049.8 %5.0184,937.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)3,150,865.30650,581.6979.4 %5.077,840.0140,900.0547.5 %5.0
พล.ร.118,207,145.001,757,275.0078.6 %5.0173,458.5368,352.5960.6 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)9,853,857.002,336,863.8076.3 %5.0214,588.6967,492.2068.5 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.24,599,138.0016,442,895.0033.2 %5.0463,002.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.1,551,962.90686,385.5655.8 %5.036,498.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สท.491,445.06249,824.5949.2 %5.073,747.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)10,788,895.005,088,315.5052.8 %5.0211,643.28401,484.69-89.7 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)4,972,432.001,237,487.0075.1 %5.0249,775.6953,940.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 318,693,160.005,713,560.0034.3 %5.0159,889.9252,350.4067.3 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)9,127,721.004,603,148.5049.6 %5.0187,759.5958,858.0068.7 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 368,418,413.008,032,698.504.6 %2.0155,932.95150,983.393.2 %1.5
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )4,798,357.001,843,269.6061.6 %5.099,946.4294,046.455.9 %2.5
มทบ.11 และ นขต.6,065,824.003,150,648.0048.1 %5.0120,573.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)5,785,268.502,318,558.8059.9 %5.0113,310.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.152,537,033.00890,449.5664.9 %5.047,201.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)4,049,203.301,058,249.9073.9 %5.066,491.4735,205.3547.1 %5.0
มทบ.2211,295,953.004,274,324.0062.2 %5.0244,211.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)7,313,198.501,880,538.1074.3 %5.0150,348.3673,220.4051.3 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)4,261,556.501,345,682.6068.4 %5.092,905.2043,659.0053.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )3,874,603.001,153,073.0070.2 %5.078,974.8848,391.2038.7 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)5,228,156.001,847,911.5064.7 %5.0114,648.5981,237.7529.1 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)3,266,953.301,376,490.8057.9 %5.069,202.3832,508.2553.0 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)4,244,888.001,823,078.8057.1 %5.091,970.1226,062.2071.7 %5.0
มทบ.3107,560,894.00870,683.3888.5 %5.0150,405.4193,343.0037.9 %5.0
มทบ.324,074,562.302,157,876.8047.0 %5.083,759.1637,611.9055.1 %5.0
มทบ.344,665,154.501,901,657.8059.2 %5.098,959.2182,711.8016.4 %5.0
มทบ.354,995,997.003,127,719.5037.4 %5.0106,560.8491,343.4014.3 %5.0
มทบ.373,493,413.801,077,312.0069.2 %5.075,484.0836,482.9051.7 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.833,833.00539,108.0035.3 %5.015,253.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)1,465,901.00535,072.0663.5 %5.028,368.0012,944.2554.4 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)3,082,324.501,071,555.1065.2 %5.068,039.6254,469.8019.9 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)3,849,446.501,258,298.3067.3 %5.078,455.2827,502.2064.9 %5.0
ร.31 รอ.7,260,075.002,621,379.0063.9 %5.0150,928.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)1,745,665.40443,927.0074.6 %5.099,249.7516,791.3583.1 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)3,380,299.501,487,271.0056.0 %5.070,313.4860,036.4014.6 %5.0
รพ.ของ ทภ.15,681,865.504,700,155.5017.3 %5.017,009.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.1,436,854.80789,727.0045.0 %5.06,587.994,201.8036.2 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.552,667.81404,262.4426.9 %5.032,243.935,870.0581.8 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.1,112,915.301,685,137.50-51.4 %0.028,268.7846,990.50-66.2 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.608,616.19464,148.0023.7 %5.027,321.4323,223.7515.0 %5.0
รร.ส.สส.863,108.00695,647.0019.4 %5.033,331.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)17,334,242.0037,465,048.00-116.1 %0.087,812.27117,992.75-34.4 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)5,240,229.503,339,512.5036.3 %5.039,860.4028,311.0029.0 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)1,256,602.80901,851.8828.2 %5.051,849.1341,724.6519.5 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก960,969.131,454,133.00-51.3 %0.027,323.605,961.0078.2 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)2,543,948.502,737,553.00-7.6 %0.067,742.3941,259.2039.1 %5.0
ศสท.กส.ทบ.1,602,888.90832,216.0048.1 %5.095,464.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 9,599,812.004,650,451.0051.6 %5.0382,405.94139,156.1663.6 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)7,375,458.003,817,793.3048.2 %5.0313,506.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)933,036.56358,234.0061.6 %5.090,169.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 624,810,880 386,336,960 38.17 % 5.0 9,415,319 4,978,547 0.00 % 0.0