สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 1,675,220.401,092,644.4034.8 %5.070,568.7913,522.6080.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่1,536,951.50973,818.0036.6 %5.063,204.2516,116.9674.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน405,762.34330,649.9718.5 %5.030,392.159,014.1970.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา1,137,189.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031,471.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี773,630.94351,625.5954.5 %5.025,971.314,112.9984.2 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี9,046,057.0010,895,000.00-20.4 %0.060,566.6832,065.8147.1 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ไม่ครบ869,420.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,077.30ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี1,989,308.002,633,944.00-32.4 %0.016,462.4813,522.0817.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี1,848,079.804,252,933.00-130.1 %0.026,440.7027,796.38-5.1 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง1,607,273.901,892,913.00-17.8 %0.033,002.724,988.7984.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี2,109,667.301,111,615.6047.3 %5.032,747.518,297.6674.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี2,194,749.502,431,686.00-10.8 %0.031,513.8510,291.8867.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี1,917,878.402,777,361.00-44.8 %0.047,827.787,438.9484.4 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง515,552.94276,347.5946.4 %5.022,092.692,553.8788.4 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลสงฆ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันประสาทวิทยา3,211,005.806,092,703.00-89.7 %0.024,495.925,010.2579.5 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา951,763.38743,000.0021.9 %5.05,057.761,561.9069.1 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ4,122,489.303,988,978.003.2 %1.527,305.818,613.7668.5 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง1,317,240.801,808,785.50-37.3 %0.06,022.287,295.31-21.1 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีไม่ครบ10,543,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,561.94ประเมินไม่ได้0.0
รวม 35,222,632 41,654,004 0.00 % 0.0 523,673 172,203 0.00 % 0.0