สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง171,712.66647,897.00-277.3 %0.039,261.417,394.8281.2 %5.0
รวม 171,713 647,897 0.00 % 0.0 39,261 7,395 0.00 % 0.0